stres definicja rodzaje reakcję
Always Somewhere

Temat: Wypadek czy nie ?
"Stres jako przyczyna wypadku Coraz większego znaczenia nabiera omawiana problematyka przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Obowiązująca ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków ... stres, który jest reakcją organizmu, a więc czymś z istoty swojej wewnętrznym, może być uznany za przyczynę zewnętrzną, o której mowa w ustawowej definicji wypadku przy pracy? Odpowiedzi udzielają doktryna i ... oraz nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Stopniowo jednak pojęcie to rozszerzano również na nadmierny wysiłek psychiczny, co pozwoliło uznać w pewnych okolicznościach stres za przyczynę współsprawczą zdarzenia. Ocenia się, że niemal 80 proc. chorób serca i układu krążenia, narządów ruchu, skóry i układu pokarmowego powstaje na skutek stresu. Tytułem ilustracji, skrótowe omówienie tez wyroków sądowych wydanych w sprawach z zakresu interesującej nas problematyki (za publikacją Heleny Szewczyk, Stres jako przyczyna wypadku przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 6 z 2003 r.) .Przyczyną zewnętrzną może być nie tylko działanie siły fizycznej, ale również nadmierny wysiłek ... wcale nie wynika, że każdy stres związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych powinien być uznany za przyczynę wypadku przy pracy. Może być uznany tylko taki, którego normalny organizm nie może znieść bez ... przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy. Są pewne rodzaje pracy, do których ta reguła się nie odnosi: związane z dużą odpowiedzialnością lub dużym niebezpieczeństwem, a tym samym wymagające szczególnej odporności na stres...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=508Temat: Co to stres ?
Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Czynnikami powodującymi stres mogą być czynniki umysłowe, fizjologiczne, anatomiczne lub fizyczne. Pochodzenie pojęcia stres Pojęcie stresu wprowadzone zostało do użycia przez Hansa Hugona Selye'a, który badaniu tego zjawiska poświęcił 50 lat pracy naukowej. Z tego też powodu nosił przydomek dr Stress. Selye opublikował ponad 1400 artykułów i 30 książek na temat stresu. Selye jako pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem. Zjawisko to nazwał mianem niewydolności tzw. syndromu ogólnej adaptacji i opisał je w pierwszej swojej książce na temat stresu w roku 1956 pt. The Stress of Life. Definicje stresu Istnieją 3 typy definicji stresu: 1. Stres jako bodziec – sytuacje występujące w naszym otoczeniu mające naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji. Do teorii związanych z tym rodzajem definicji należą: teoria Ellio i Eisdorfer, koncepcja Janisa oraz koncepcja zmian życiowych Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a. 2. Stres jako reakcja – zarówno fizjologiczna jak i psychologiczna będąca odpowiedzią na działanie stresorów (sytuacji wywołujących stres). Do teorii związanych z tym rodzajem definicji należą: homeostatyczna teoria Cannona czy koncepcja Selyego (GAS, LAS). 3. Stres jako proces lub transakcja – relacja między jednostką a otoczeniem: transakcyjny model Lazarusa, koncepcja Antonovsky'ego, koncepcja Hobfolla, koncepcja sytuacji trudnych Tomaszewskiego, regulacyjno-informacyjna teoria stresu Reykowskiego. Trzy typy reakcji na stres: * Dystres jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora. * Eustres to stres pozytywnie mobilizujący do działania. * Neustres to bodziec dla danej osoby neutralny w działaniu, chociaż dla innych bywa on eustresowy lub dystresowy Radzenie sobie ze stresem (coping) to poznawcze i behawioralne wysiłki skierowane na opanowanie, zredukowanie lub tolerowanie zewnętrznych lub wewnętrznych żądań. Biologia stresu Stres wiąże się zwykle z nasileniem wydzielania kortykotropiny przez przysadkę mózgową. Wysoki poziom tego hormonu pobudza korę nadnerczy powodując intensywną produkcję glikokortykoidów – naturalnych sterydów, które podnoszą wydajność organizmu i pozwalają na przystosowanie się do warunków stresowych. Objawy ostrego stresu * pobudzenie emocjonalne, * wzrost ciśnienia krwi, * przyspieszenie akcji serca, * ból głowy, * ból brzucha, * przyspieszenie oddechu, * suchość w ustach, * "gęsia skórka", * wzrost stężenia glukozy we krwi; Psychologia stresu Stres w powszechnym odbiorze jest uważany za zjawisko szkodliwe. W rzeczywistości działanie niepożądane przynosi jedynie stres zbyt silny (przekraczający indywidualne możliwości adaptacyjne jednostki) lub zbyt długotrwały. Stres umiarkowany zwiększa możliwości radzenia sobie z wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia, dzięki czemu umożliwia rozwój psychiczny. Wielu badaczy zjawiska określa go jako podstawowy czynnik rozwoju. Koncepcje określające stres jako zawsze szkodliwy (przede wszystkim teoria wychowania bezstresowego Carla Rogersa) są uważane za największą pomyłkę naukowej psychologii. Stres zbyt długotrwały przyczynia się do rozwoju zaburzeń psychicznych, przede wszystkim takich jak: zaburzenia lękowe (nerwicowe) i depresyjne, stres zbyt silny, traumatyczny stwarza ryzyko PTSD (zespołu stresu pourazowego) oraz w szczególnych przypadkach zaburzeń osobowości. Fazy stresu Wg Selye'go stres przebiega w następujących fazach: * Faza alarmowa. Początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświadczenia i konfrontacji z nową ... ze stresorem. Jeśli organizm poradzi sobie z trudną sytuacją wszystko wraca do normy. W innym wypadku następuje trzecia faza. * Faza wyczerpania. Stałe pobudzenie całego organizmu (przewlekły stres) prowadzi do wyczerpania zasobów odpornościowych, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych. W szczególnych wypadkach prowadzi nawet do śmierci. Typowe stresory, czyli alternatywna koncepcja stresu wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a zdarzenie liczba punktów określająca ... 12 W roku 1967, dwaj psychiatrzy z Washington University w Seattle, tj. Thomas Holmes oraz Richard Rahe ogłosili alternatywną koncepcję stresu, bazującą na pojęciu stresora. Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, którą wolontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga każde wydarzenie. Badacze badali względną siłę działania sytuacji stresujących, przypisując bodźcowi odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od do ... wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę: * 150–199 jednostek stresu = 37-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat * 200–299 jednostek stresu = 51-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat * ponad 300 jednostek stresu = 79-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat Pobrano z Wikipedii
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=1176


Temat: Nie daj sie oszukać, sprawdź swój internet.
... (omówie to tu żeby było wiadomo IP to coś w rodzaju adresu domu gdzie mieszkacie i to tylko w skrucie) i adres IP bramy, dalej maske podsieci i adresy DNS. Więc...
Źródło: forum.szczytno.org/viewtopic.php?t=1153
© Always Somewhere design by e-nordstrom